Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Inne

1.

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” - Ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań służących podniesieniu poziomu jakości kształcenia i wychowania młodzieży.

Efektem programu jest stworzenie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy

 

 2.  „Po męsku o dojrzewaniu” – program edukacyjny realizowany we współpracy z firmą Procter & Gamble. W zajęciach informacyjno-wychowawczych co roku uczestniczą chłopcy – uczniowie klas pierwszych. W trakcie spotkań z edukatorem rozmawiają o trudnych objawach dojrzewania, poznają tajniki bezpiecznego golenia oraz zasady właściwej dbałości o higienę osobistą w tym wieku. W przystępny sposób program nawiązuje do emocjonalnych trudności okresu adolescencji, manifestujących się między innymi zmianą rytmu snu i czuwania, drażliwością w kontaktach z rodzicami, intensywnym poszukiwaniem akceptacji w grupie rówieśniczej. Podkreśla rolę aktywności fizycznej dla zdrowia i samopoczucia oraz przekonuje, że jest ona atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, sposobem na odnalezienie własnego stylu, radzenie sobie z kompleksami okresu dojrzewania i stresem. W ramach programu uczniowie otrzymują również próbki produktów kosmetycznych do pielęgnacji ciała.
 3.  „ABC dobrej muzyki” – spotkania wybranych klas z muzykiem zespołu Kasa Chorych, p. Włodzimierzem Dudkiem oraz p. Wojciechem Puchalskim. Cel programu stanowi podniesienie wiedzy na temat historii muzyki i jej białostockich „korzeni”, które zainspirowały twórców do podjętej inicjatywy. Przy okazji koncertu muzyki bluesowej realizowane jest ukryte hasło ww. akcji: „Zamień agresję na twórczość i dobre obyczaje”. Spotkania odbyły się 17.05.2013 r.
4. „Madre żywienie, zdrowe pokolenie” – program edukacyjno-badawczy koordynowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów, ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia. Program wyposażył szkołę w inspirujące scenariusze lekcji wychowawczych o zdrowym żywieniu oraz kreatywnym myśleniu. Ponadto uczniowie wybranych klas mieli okazję uczestniczyć w atrakcyjnych warsztatach na temat zdrowego stylu życia prowadzonych przez dietetyka Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Wśród młodzieży zostały wykonane badania antropometryczne, obejmujące pomiary wzrostu, masy ciała, obwodów pasa i ramienia, które posłużą do przygotowania raportu Polskiego Towarzystwa Dietetyki na temat stanu odżywienia polskiej młodzieży. Dodatkowo podczas wizyty chętni uczniowie z problemami wynikającymi z nadwagi lub niedowagi uzyskali bezpłatne porady dietetyczne. Program jest realizowany w bieżącym roku szkolnym. Spotkania z dietetykiem odbyły się w dniach 19-20.12.2013 r. Strona programu: http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/
5. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – program edukacyjny autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech części: I Ars vivendi – sztuka życia, II Ars amandi – sztuka kochania, III Ars generandi – sztuka rodzenia i przeznaczony jest do realizacji w czasie 6 godzin lekcyjnych. Dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Kładzie nacisk na wpojenie młodzieży przekonania, że podstawowym warunkiem ludzkiej miłości jest życie i dobre zdrowie. Ukazuje także straty, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak negatywnie mogą wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią.  Program porusza również kwestię wpływu obecnych wyborów życiowych, czyli stylu życia młodych ludzi, na zdrowie ich przyszłego potomstwa, pobudzając przez to do odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich. W bieżącym roku szkolnym programem objęta jest jedna klasa Technikum Elektrycznego i jedna klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Strona programu: http://www.zdrowiewciazy.pl/index.php/programy-edukacyjne/szkoly-ponadgimnazjalne
6.

„Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”
realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem miasta Białystok. Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczy Pani Dyrektor mgr inż. Anna Niczyporuk oraz  21 nauczycieli ZSE w Białymstoku.


Cel główny projektu :

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie m. Białystok poprzez stworzenie w okresie 1.09.2013 r. do 31.08.2015 r. 104 planów wspomagania spójnych z rozwojem Sz/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu dosk. n-li w powiecie m. B-stok poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania Sz/P;
  2. Poprawa spójności programów dosk. n-li z potrzebami Sz/P poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania Sz/P (RPW);
  3. Wzrost kompetencji dyrektorów Sz/P  w  zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze  doskonalenia n-li;
  4. Wzrost kompetencji n-li/n-lek  w powiecie m. Białystok w zakresie wykorzystania w praktyce szkolnej wiedzy i umiej. nabytych w procesie dosk. zaw. ;
  5. Poprawa  współpracy dyr.i n-eli/ek Sz/P w powiecie m. Białystok poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia(SWiS).
 7.

WFOŚiGW w Białymstoku
W roku 2015 zrealizowaliśmy projekt pt. „Nasadzenie drzew na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku” dotowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach tego przedsięwzięcia posadziliśmy 62 sztuki drzew i krzewów ( wartość dotacji 3350,00 zł ).
Jest to projekt z zakresu Ochrony Przyrody, który ma na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.