Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Harmonogramy oraz plany zajęć na aktualnie trwających KKZ znajdują się w zakładce: Uczniowie/Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zapisz się do ZSE i ucz się BEZPŁATNIE na KKZ


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ) jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenia KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

 

OFERTA skierowana jest do osób, które chcą:
- podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
- zdobyć nowy zawód,
- zmienić pracę,
- otworzyć własną działalność gospodarczą.

W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie, niezależnie od wykształcenia.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

 

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

TYTUŁ TECHNIKA mogą uzyskać te osoby, które:

  1. zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
  2. mają wykształcenie średnie.

 

ORGANIZATOR KURSU:
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

15-111  Białystok
kontakt:    tel. 85 651-21-74, fax 85 651-20-93, e-mail: zse@zse.biaman.pl 

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
wypełniony kwestionariusz wraz z załącznikami.


DO POBRANIA - Kwestionariusz osobowy

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCE BEZPŁATNE KKZ:

L.p.

Nazwa kursu/kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

1.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

311408

technik elektronik

2.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

741103

741201

311303

elektryk

elektromechanik

technik elektryk

3.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

741103

311303

elektryk

technik elektryk

4.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

351203

technik informatyk

5.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

351203

351103

technik informatyk

technik teleinformatyk

6.

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

351103

technik teleinformatyk

7.

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

311911

technik cyfrowych procesów graficznych