Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

POKL

 1. Projekt „Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy”
jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Beneficjent: Miasto Białystok /Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok - załącznik: o projekcie.


2. Projekt „ Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy”
nr WND-POKL.09.02.00-20-089/11
jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na podstawie umowy UDA-POKL.09.02.00-20.089/11-00.
Beneficjent: Miasto Białystok /Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku: Technikum Elektryczne – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok - załącznik: o projekcie.

3.Projekt w zakresie działania 3.3, poddziałanie 3.3.4 POKL pt. „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Więcej informacji w pliku pdf lub na stronie www projektu.


4.Projekt w zakresie działania 9.2 POKL pt. „Atrakcyjna szkoła- nowe możliwości na rynku pracy”.

Uczniowie biorący udział w projekcie, będą mieli do wyboru szereg zajęć pozalekcyjnych m.in. z języka angielskiego, matematyki oraz z przedmiotów zawodowych. Uczniowie będą mogli uzyskać: certyfikat ECDL, świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV. Przewidziane zostały również zajęcia dla uczniów uzdolnionych- przygotowujące do olimpiad zawodowych. Projekt ten będzie realizowany w okresie: październik 2010r. - grudzień 2011r. Zajęcia pozalekcyjne w projekcie prowadzone będą głównie przez nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.
5.Pracownie komputerowe dla szkół - edycja 2006 i 2007

W kolejnych latach szkolnych 2006/07 i 2007/08 szkoła uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach jego realizacji otrzymała sprzęt komputerowy stanowiący nowoczesne wyposażenie dwóch pracowni komputerowych oraz towarzyszących im centrów multimedialnych.
Każdy projekt przewidywał:
wykonanie sieci logicznej,
19 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
serwer z oprogramowaniem,
2 drukarki laserowe,
2 skanery,
projektor multimedialny,
komputer przenośny.


6.Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - edycja 2005 i 2007

W kolejnych latach szkolnych 2005/06 i 2006/07 szkoła uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki realizacji projektu nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy stanowiący nowoczesne wyposażenie biblioteki szkolnej. W ramach każdego projektu otrzymaliśmy po 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, wykonano sieć logiczną.


7.Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych

Szkoła uczestniczyła w projekcie "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - część II", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach jego realizacji otrzymała sprzęt technodydaktyczny służący przygotowaniu uczniów i słuchaczy do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz jego przeprowadzenia w następujących zawodach:
technik elektryk 311[08]
technik elektronik 311[07]
elektromechanik 724[05]
monter elektronik 745[01]