Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

ul. Mazowiecka 35

15-301 Białystok

tel. 085-742-34-34

www.ppp2.bialystok.pl

 

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Uzgadnianie terminów wizyt osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00

Poradnia prowadzi badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.
W Poradni funkcjonują zespoły:

Poradnia prowadzi badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się, wydaje opinie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

        Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia badania:

  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (jeżeli dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej winno być z tej poradni, natomiast w pozostałych przypadkach zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego).
  • Kserokopie kart informacyjnych ze szpitala – o ile dziecko takie posiada.
  • Opinia ze szkoły od nauczyciela: polonisty, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
  • Kserokopie trzech ostatnich świadectw lub arkusze ocen, w tym wykaz ocen z I półrocza.
  • Próbki prac dziecka – kserokopia kilku stron z zeszytu, w którym widać jakie dziecko popełnia błędy – np. w przypadku trudności w pisaniu najlepiej z zeszytu dyktand lub przedmiotowego z języka polskiego.
  • Wypełnione zgłoszenie do poradni.
  • Jeżeli dziecko było wcześniej badane – kserokopie wcześniejszych decyzji (opinii, orzeczeń).

 

Pliki do pobrania: