Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach sczególnych zagrożeń w ZSE w Białymstoku.

 

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI
W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEN
w Zespole Szkół Elektrycznych
im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

Podstawa prawna opracowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity DzU 02.11.109 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU 82.35.230 z póżn. zm).
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU 03.24.198).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU 96.67.329 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (DzU 90.30.179 z późn. zm.).
 6. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (DzU 03.26.226).
 8. Statut Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 9. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacja w szczególności narkomania, alkoholizmem i prostytucją (moduł zawarty w projekcie Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży).

 

W oparciu o powyższe akty prawne oraz Statut Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku opracowano szereg procedur postępowania w różnych sytuacjach.

 1. Substancje chemiczne zmieniające świadomość - alkohol, narkotyki.
 2. Zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu innych - przemoc rówieśnicza.
 3. Niszczenie mienia cudzego i mienia szkoły.
 4. Przywłaszczenie mienia - kradzieże.
 5. Wymuszenia.
 6. Negatywne zachowanie się ucznia na lekcjach i przerwach.
 7. Palenie papierosów.
 8. Opuszczanie zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia - "wagary"
 9. Niepokojące zachowania o charakterze seksualnym.
 10. Sytuacje specjalne.
 11. Materiały wybuchowe, broń i inne niebezpieczne substancje.
 12. Ogólna procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu karalnego ściganego z urzędu.
 13. Procedury rozwiązywania sporów między organami szkoły.