Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:

- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
od 04 maja do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

- składanie  wniosków w postępowaniu uzupełniającym
do 20 lipca 2017 r. do godz. 15.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą ksztacenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz branżowej szkoły I stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym

- dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach  egzaminu gimnazjalnego
od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 27 czerwca 2017 r.

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
13 lipca 2017 r. o godz. 10.00

- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 14 lipca 2017 r. do godz. 15.00

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
17 lipca 2017 r.o godz. 12.00